Modlitba - Totus Tuus

Prejsť na obsah

Modlitba

Osobnosti > Jan Pavol II

Ó, Najsvätejšia Trojica,
ďakujeme ti, že si dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla II.,
ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej lásky,
za slávu Kristovho kríža,
za žiaru Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje.
S dôverou v tvoje nekonečne milosrdenstvo
a na materinský prihovor Panny Márie,
nám poskytol živý obraz Ježiša, dobrého pastiera,
a ukázal nám,
že svätosť je potrebným rozmerom kresťanského života
a cestou dosiahnutia večného spoločenstva s tebou.
Daj nám na jeho príhovor
a podľa tvojej svätej vôle milosti, o ktoré žiadame
s nádejou, že bude čoskoro pripočítaný medzi tvojich svätých.
Amen.

Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch Svätý Bože, zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami
Svätá Mária, oroduj za nás

Blahoslavený Ján Pavol, oroduj za nás
Ponorený v Otcovi bohatom na milosrdenstvo, oroduj za nás
Zjednotený s Kristom, Vykupiteľom človeka, oroduj za nás
Naplnený Duchom Svätým, Pánom a Oživovateľom, oroduj za nás
Úplne oddaný Márii, oroduj za nás
Priateľ svätých a blahoslavených, oroduj za nás
Nástupca svätého Petra a sluha sluhov Božích, oroduj za nás
Strážca Cirkvi učiaci pravdy viery, oroduj za nás
Otec Koncilu a vykonávateľ jeho odkazu, oroduj za nás
Upevňovateľ jednoty kresťanov a celej ľudskej rodiny, oroduj za nás
Horlivý ctiteľ Eucharistie, oroduj za nás
Neúnavný pútnik tejto zeme, oroduj za nás
Misionár všetkých národov, oroduj za nás
Svedok viery, nádeje a lásky, oroduj za nás
Vytrvalý účastník Kristovho utrpenia, oroduj za nás
Apoštol zmierenia a pokoja, oroduj za nás
Podporovateľ civilizácie lásky, oroduj za nás
Hlásateľ novej evanjelizácie, oroduj za nás
Majster vyzývajúci zatiahnuť na hlbinu, oroduj za nás
Učiteľ ukazujúci svätosť ako rozmer života, oroduj za nás
Pápež Božieho milosrdenstva, oroduj za nás
Veľkňaz zhromažďujúci Cirkev na prinášanie obetí, oroduj za nás
Pastier sprevádzajúci ovečky do neba, oroduj za nás
Brat a majster kňazov, oroduj za nás
Otec zasvätených osôb, oroduj za nás
Ochranca kresťanských rodín, oroduj za nás
Posilnenie manželov, oroduj za nás
Ochranca nenarodených, oroduj za nás
Opatrovník detí, sirôt a opustených, oroduj za nás
Priateľ a vychovávateľ mládeže, oroduj za nás
Dobrý Samaritán trpiacich, oroduj za nás
Podpora pre ľudí starších a osamelých, oroduj za nás
Hlásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti, oroduj za nás
Muž modlitby ponorený v Bohu, oroduj za nás
Milovník liturgie slúžiaci svätú omšu na oltároch sveta, oroduj za nás
Stelesnenie pracovitosti, oroduj za nás
Zamilovaný do Kristovho kríža, oroduj za nás
Príkladne realizujúci povolanie, oroduj za nás
Vytrvalý v utrpení, oroduj za nás
Vzor života a zomierania pre Pána, oroduj za nás
Napomínajúci hriešnikov, oroduj za nás
Ukazujúci cestu zblúdilým, oroduj za nás
Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu, oroduj za nás
Rešpektujúci protivníkov i prenasledovateľov, oroduj za nás
Hovorca i obhajca prenasledovaných, oroduj za nás
Pomocník nezamestnaných, oroduj za nás
Starostlivý o osoby bez prístrešia, oroduj za nás
Navštevujúci väzňov, oroduj za nás
Posilňujúci slabých, oroduj za nás
Učiaci všetkých solidarite, oroduj za nás

Baránok Boži, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj a nad nami, Pane.
Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K. Oroduj za nás blahoslavený Ján Pavol.
Ľ. Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu Krista, Vykupiteľa človeka.

Modlime sa:
Milosrdný Bože, prijmi naše poďakovanie za dar apoštolského života a poslania blahoslaveného Jána Pavla II. a na jeho príhovor pomôž nám rásť v láske k tebe a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom.
Skrze Krista nášho Pána.
Amen.

Nihil obstat:
Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, košický pomocný biskup 4.5.2011.

Imprimatur:
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferenci biskupov Slovenska bratislavský
arcibiskup - metropolita, 5.5.2011, K 355/201 l.

Návrat na obsah