Seminár 2018 - Totus Tuus

Prejsť na obsah

Seminár 2018

To už bolo
Seminár zborového spevu, ktorý  organizuje už po niekoľkýkrát združenie Totus Tuus, sa uskutočnil tento rok v sobotu 10. novembra 2018, v priestoroch elokovaného pracoviska ZUŠ Brezno. Nové priestory nám boli ponúknuté riaditeľkou školy, nakoľko  na Krčulovej ulici, kde sídli ZUŠ Brezno, sa konali voľby.
Po prezentácii účastníkov sme sa presunuli do divadelnej/koncertnej sály, kde sa nám prihovorili organizátori a samotná lektorka Mgr.art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. Nakoľko prišlo veľa účastníkov z neďalekých obcí (Brusno, Valaská, Čierny Balog),  časový harmonogram sa musel posunúť. Preto aj lektorka odporučila zborník, kde si samotné prednášky môžeme doma teoreticky doplniť. Prvá téma, Aspekty umeleckej interpretácie hudobného diela, zaujala poslucháčov natoľko, že lektorke kládli mnoho otázok. Samotný text bol vždy doplnený hudobnou ukážkou a vysvetlený podnet hudobného skladateľa či interpreta na samotnej skladbe. Po krátkej prestávke prednášajúca pokračovala druhou témou, t.j. Hlasové ústrojenstvo. Zamerala sa na anatómiu hlasových a rečových orgánov a dychové ústrojenstvo. Keďže mnohí z nás sú speváci „laici“ veľmi pozitívne sme hodnotili výber témy, nakoľko problematika hlasovej výchovy je pri speváckom zbore veľmi potrebná.
Opäť sme po krátkej prestávke pokračovali, no nakoľko nás tlačil čas, posedná prednáška bola dosť stručná. Jej názov – Hlasová technika sa zameriaval hlavne na hlasové modely, ktoré lektorka predvádzala prakticky. Vysvetlila nám metodické postupy pri samotnom nácviku skladby a dôležitosť i následnosť hlasových modelov. Dirigenti si prišli na svoje, pretože všetky modely môžu aplikovať na svojich speváckych zboroch.
Po teoretických poznatkoch program seminára pokračoval nácvikom troch skladieb, ktoré si pripravila lektorka. Boli to skladby dynamické, každá ponúkla niečo iné a otvorila nové možnosti interpretácie. Veľmi zaujímavé bolo pozorovať starších účastníkov, ako sa zapájali do tanečných prvkov, do zvukomalebných prejavov a do celkovej samotnej interpretácie, a to bez ostychu! Tu sa potvrdzuje pravidlo, že hudba a spev spája všetky generácie a nerobí rozdiely.
Po nácviku sme sa presunuli do reštaurácie Salmo, kde sme mali prichystaný obed. Po obede lektorka spolu s organizátormi zhodnotili seminár, poďakovali poslucháčom za ich čas, záujem a usilovnosť. Spoločným potleskom, ktorý vzájomne patril všetkým prítomným, sa ukončila záverečná časť seminára a účastníci sa pripravili krátkou akustickou skúškou na záverečné vystúpenie spoločných troch skladieb. Reštaurácia sa naplnila spevom a potleskom, no hlavne radosťou na tvárach ľudí. To, že dokázali za taký krátky čas naštudovať tri skladby žánrovo i textovo odlišné, bolo obdivuhodné aj pre nich samých.
Ďakujeme za plnohodnotné poznatky o hudobných dielach, liturgii a samotnej interpretácii Občianskemu združeniu Totus Tuus, lektorke Monike Bažíkovej a všetkým zúčastneným, ktorí svojou prítomnosťou na seminári prispeli k potešeniu nie len pre seba samých, ale spoločným spevom vytvorili jednotu hudobnej krásy.
Elektronická prihláška na Seminár 2018


ano
niePrihláška je záväzná.
Vyplnením a odoslaním tohto formuláru dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a potvrdzujem účasť na seminári. Uvedené údaje budú použité len pre informačné účely usporiadateľa.

Návrat na obsah